Seneca om livslyckan och pöbeln


140501-29

När den stoiske tänkaren Seneca reflekterar kring hur det är att vara människa blir det genast väldigt underhållande. Följande har han exempelvis att säga om lyckan:

När det är fråga om, vari livslyckan består, så går det icke an att svara på samma sätt som vid senatsomröstningar, när discessus användes: "På denna sida synes majoriteten befinna sig." Ty den större delen är i sådana fall den sämre. Det är icke så väl i vår mänskliga värld, att det bästa behagar de flesta. Den stora hopens bifall är snarare ett bevis på en dålig sak. Man bör alltså fråga sig, vad som är bäst att göra, icke vad som vanligast göres; vad som sätter oss i besittning av ett evigt väl, icke vad som gillas av pöbeln, sanningens sämste uttolkare. Och till pöbeln räknar jag ej mindre sådana, som bära purpur och ärekransar, än folk som gå i arbetsdräkten. Jag fäster mig icke vid färgen på de kläder, som hölja stofthyddan; det är icke mina ögons vittnesbörd, som för mig avgör en människas värde, jag har ett bättre och säkrare ljus, varigenom jag kan skilja det sanna från det falska. Det andliga värdet kan blott andens öga skåda. Om denne en gång får något andrum, så att han får gå in i sig själv, så skall han förvisso tvinga sig själv att bekänna sanningen och säga: "Allt vad jag hittills gjort, skulle jag vilja ha ogjort; när jag tänker efter allt vad jag sagt, har jag anledning att avundas de stumma; allt vad jag har önskat, tycker jag icke vara bättre än de värsta förbannelser, som en ovän kunnat utösa över mitt huvud; och vad jag fruktat - gode gudar, huru mycket oskadligare har icke det varit, än vad jag i min dårskap eftersträvat! Med många människor har jag levat i ovänskap och jag har från hat återkommit till vänskap (om det verkligen kan finnas någon sådan mellan fördärvade människor); men till mig själv har jag aldrig varit någon vän. Jag har nedlagt all möda på att höja mig över mängden och göra mig bemärkt genom någon särskild talang. Men vad har jag därigenom vunnit, annat än utsatt mig för avundens pilar, och visat illviljan, var den kunde finna en sårbar punkt? Giv akt på dem, som prisa din talarkonst, som göra honnör för din rikedom, som tala smickrande om din älskvärdhet, som upphöja din makt! Alla äro de dina fiender, eller - vilket kommer på ett ut - kunna bli det vid lämpligt tillfälle. Så många beundrare du har, lika många avundsmän har du. Nej, jag vill hellre söka något, som jag blott kan skylta med. Dessa ting, som allmänt beskådas, inför vilka man stannar, vilka den ene beundrande utpekar för den andre, de glänsa blott på ytan, men invärtes äro de eländiga."


Kanske det ja

140501-28

Democracy

There's no escape.
The big pricks are out.
They'll fuck everything in sight.
Watch your back.

Harold Pinter, Februrary 2003